Text this: ikoku de kokoro o yanda toki zaigai mentaru herusu no gemba kara